Održana 16. sednica Skupštine opštine Kovačica

Sednici je prisustvovalo 36 od ukupnog broja 39 odbornika. Zasedanje  je trajalo sat i po vremena. Na dnevnom redu bilo je 25 tačka dnevnog reda. Sve tačke su usvojene većinom glasova: od treće do 25. sa 23 glasa za, nijednim uzdržanim i nijednim protiv.

U prvoj tački dnevnog reda dužnosti zamenika predsednika Opštine Kovačica razrešen je Jan Husarik a imenovan za novog zamenika predsednika Jaroslav Hrubik, koji se u kraćem obraćanju odbornicima zahvalio na ukazanoj časti i poverenju.

Umesto Jaroslava Hrubika nova odbornica u Skupštini opštine Kovačica je Tatiana Sabova iz Padine, epilog je druge tačke dnevnog reda.

U trećoj tački 16. sednice Skupštine opštine Kovačica razmatran je i usvojen predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Kovačica za 2018. godinu. Prvi dopunski budžet obrazložila je Alžbeta Marko, rukovodilac odeljenja za finansije, budžet i lokalnu poresku administraciju.

I od četvrte do osme tačke usvojenii su sledeći predlozi: u četvrtoj Odluka o angažovanju eksternog revizora za reviziju završnog računa budžeta Opštine Kovačica za 2017. godinu – i ovu tačku obrazložila je rukovodilac odeljenja za finansije, budžet i lokalnu poresku administraciju Alžbeta Marko.

„Ukupno prihodi i rashodi, odnosno budžet je rastao za 149 miliona dinara sa preko 790 miliona na preko 939 miliona, odnosno za skoro 19 posto više u odnosu na donetu Odluku o budžetu opštine Kovačica za 2018. godinu,“ istakla je između ostalog rukovodinac pomenutog odelenja Alžbeta Marko.

U petoj tački usvojena je Odluka o zaduživanju Opštine Kovačica radi ulaganja u kapitalne investicije u 2018. godini; u šestoj Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sprovodjenju Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodredjeno vreme u sistemu državnih organa, javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine u sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu; u sedmoj Odluka o prenosu prava svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima i prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini JP „Direkcija za izgradnju Opštine Kovačica“ – u likvidaciju na Opštinu Kovačica; u osmoj Odluka o utvrdjivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje  zgrade i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika.

Od devete do petnaeste usvojeni su Izveštaji o radu i finansijski izveštaji Mesnih zajednica – Debeljače, Kovačice, Crepaje, Uzdina, Padine, Samoša i Idvora.

Od šesnaeste do 24. tačke usvojeni su sledeći predlozi:

U šesnaestoj Rešenja o razrešenju i imenovanju tri člana Upravnog odbora Galerije naivne umetnosti Kovačica: novi članovi su Danijel Čižik, Emil Jonaš i Želislav Poljak – svi iz Kovačice;
   
U sedamnaestoj tački Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Opštine Kovačica za 2018. godinu a od 18. do 24. Rešenja o davanju saglasnosti na Statute Javnih komunalnih preduzeća – „Elan“ Kovačica, „Rad“ Crepaja, „Padina“ Padina, „4. oktobar“ Debeljača, „Samoš“ Samoš, „Idvor“ Idvor i Javnog preduzeća „Relax“ Kovačica.

U 25. tački usvojena je Informacija o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Skupština opštine Kovačica za period od 1. januara do 31. decembra 2017. godine.

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *