Ordinovaná nová farárka SEAVC v Srbsku

Pin It

V nedeľu 30. januára v padinskom evanjelickom kostole konali sa slávnostné bohoslužby, v rámci ktorých bola do kňazskej služby ordinovaná budúca farárka Lýdia Zlochová z Padiny.

POLITIKA