Održana četvrta sednica SO Kovačica

Pin It

Četvrta sednica Skupštine opštine Kovačica održana je 21. decembra.

Sednici je prisustvovalo 20 odbornika od ukupnog broja 29. Na dnevnom redu bilo je 29 tačaka, sve odluke su usvojene jednoglasno. Sednica  je trajala četvrt sata.

U petoj tački je doneta Odluka o poveravanju poslova Javnom komunalnom preduzeću „Elan“ u Kovačici poslova zoohigijene, koje se odnose na hvatanje, privremeni smeštaj napuštenih i izgubljenih životinja – pasa i mačaka – do predaje u prihvatilište ili veterinarsku stanicu, kontrola i smanjenje populacije napuštenih pasa i mačaka u naseljenim mestima Opštine Kovačica do organizovanja ovih poslova u skladu sa Zakonom. 

U prve četiri usvojene su odluke: u prvoj Odluke o budžetu Opštine Kovačica za 2021. godinu i Kadrovskog plana Opštine Kovačica za 2021. godinu; u drugoj o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju Opštine Kovačica; u trećoj o izmenama i dopunama Odluke o platama, naknadama i drugim primanjima lica na javnim funkcijama u organima i službama opštine Kovačica, odbornika SO Kovačica, članova opštinskog veća i članova radnih tela SO Kovačica i u četvrtoj o tekućim dotacijama Domu zdravlja Kovačica iz sredstava budžeta opštine Kovačica za izvršavanje obaveza definisanih Odlukom o budžetu opštine Kovačica za 2021. godinu.

Pravilnik o radu JKP „Samoš“ iz Samoša usvojen je u šestoj tački dnevnog reda, dok je u sedmoj usvojen godišnji plan Predškolske ustanove „Kolibri“ za radnu 2020/2021 godinu.

Od osme do šesnaeste tačke usvojeni su Izveštaji o radu i Finansijski izveštaji za 2019. godinu, redom: JP „Naš stan“ iz Kovačice, JP RTV Opštine Kovačica, javnih komunalnih preduzeća - „Rad“ Crepaja, „Padina“ Padina, „Samoš“ Samoš, „Elan“ Kovačica, „Banat“ Uzdin, „Idvor“ Idvor i „4. oktobar“ Debeljača.

Od 17. do 25. tačke dnevnog reda usvojeni su Programi poslovanja za 2020. godinu i to redom: JP „Naš stan“ iz Kovačice, JP RTV Opštine Kovačica, javnih komunalnih preduzeća - „Elan“ Kovačica,  „Padina“ Padina, „Rad“ Crepaja,  „4. oktobar“ Debeljača, „Banat“ Uzdin, „Samoš“ Samoš i „Idvor“ Idvor.

U 26. tački usvojen je Izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije na teritoriji Opštine Kovačica za 2020. godinu a u narednoj Godišnji plan rada Štaba za vanredne situacije na teritoriji Opštine Kovačica.

U pretposlednjoj tački usvojena je Informacija o stepenu uskladjenosti planiranih i realizvanih aktivnosti iz programa poslovanja JP, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Skupština opštine Kovačica za period od 1. januara do 30. septembra 2020. godine.

Na kraju sednice je izabrana petočlana komisija za predstavke i žalbe na čelu sa predsednikom Rankom Stojanovićem iz Putnikova.

Izjavu za naš program posle sednice dao je  predsednik opštine Kovačica Jaroslav Hrubik.