Održana 5. sednica Skupština opštine Kovačica

Pin It

Na programu pete sednice Skupštine opštine Kovačica koja je  održana je danas (28. januara) u  Kovačici pred odbornicima je bilo petnaest tačaka dnevnog reda. 
 
Sednici je prisustvovalo 22 od ukupnog broja 29 odbornika. Sednica je trajala nepunih četvrt sata. Sve tačke dnevnog reda su usvojene jednoglasno.

U prvih pet tačaka na petoj sednici usvojeni su predlozi: u prvoj  Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Opštine Kovačica za 2021. godinu; u drugoj usvojen je Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu decu u Opštini Kovačica; u trećoj odobren je Pravilnik o regresiranju troškova boravka u predškolskoj ustanovi za  treće odnosno četvrto rođeno dete u jednoj porodici; u četvrtoj verifikovan je Pravilnik o regresiranju troškova prevoza, smeštaja, boravka i ishrane dece i učenika sa teritorija Opštine Kovačica; u petoj usvojene su Izmene i dopune Pravilnika o normativima i standardima za obavljanje delatnosti dnevnog boravka za odrasle sa fizičkim invaliditetom i intelektualnim teškoćama i kriterijumima i merilima za utvrđivanje cene programa rada dnevnog boravka.

U šestoj tački verifikovane su Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Rad“ Crepaja za 2021. godinu.

Od sedme do trinaeste usvojeni su Izveštaji o radu i finansijski izveštaji Mesnih zajednica Debeljača. Kovačica, Crepaja, Uzdin, Padina, Samoš i Idvor.

U četrnaestoj tački verifikovano je Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu predloga Godišnjeg programa zaštite, uredjenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Opštine Kovačica za 2021. godinu.

U poslednjoj tački dnevnog reda odobreno je Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Opštine Kovačica za 2021. godinu.