Digitalna arhiva

projekt realizovan u toku 2013. godine


Cilj i obrazloženje projekta –  kontekst, razlozi i potrebe projekta, uslovi i rizici realizacije
Prevashodni cilj projekta je da povećamo skladištni prostor digitalnih sadržaja radio-televizije, kako bi veliku količinu materijala koju posedujemo na VHS i magnetnim trakama, ovekovečili i sprečili dalju degradaciju kvaliteta.

Takođe bi hteli da našu trenutnu digitalnu arhivu, koju čuvamo na DVD diskovima, nosačima koji imaju ograničen vek trajanja, prebacimo na čvrste diskove sa višim stepenom zaštite integriteta podataka.
Imamo u planu da povećamo tehnički kvalitet tekućih audio vizuelnih sadržaja, kako bi u arhivu odlazili u kvalitetu koji digitalna tehnologija podrazumeva.
Oprema koju želimo da nabavimo ovim projektom je povezana i kompatibilna sa opremom koju već posedujemo, na taj način rizik od neuspeha svodimo na minimum, a implementacija bi trebala da bude pojednostavljena.

Tok projekta
JP RTV OK je dana 19.06.2013. godine od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, Novi Sad, primila namenska sredstva u iznosu od 850.000,00 dinara za sufinansiranje realizacije projekta „Digitalna arhiva“, a na osnovu ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom broj 132-642-3/2013-13 zaključenog dana 12.06.2013. godine.
Sa realizacijom projekta smo krenuli 03.10.2013. godine kada je donešena Odluka o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti za nabavku opreme za digitalno arhiviranje podataka od strane odgovornog lica naručioca Jana Petraša. Istog dana je obrazovana Komisija koja će sprovesti proceduru javne nabavke.
14.10.2013. godine objavili smo konkursnu dokumentaciju za pokretanje procesa javne nabavke male vrednosti. Istog dana objavili smo i poziv za podnošenje ponuda.
17.10.2013. godine objavili smo izmene na konkursnoj dokumentaciji iz razloga što smo došli do saznanja da neka tražena dobra u našem zahtevu nije moguće nabaviti u Srbiji. Radi se o dodatku za grafičku kartu FD300 pa smo ovu stavku zamenili sa novom kartom FD422.
Do krajnjeg roka za podnošenje ponuda, koji je bio 28.10.2013. godine do 15 časova pristigla nam je jedna ponuda. Istog dana Komisija za javnu nabavku sačinila je zapisnik o otvaranju ponuda. Da bi 30.10.2013. godine Komisija obavestila naručioca Izveštajem o stručnoj oceni ponuda koja ponuda je najpovoljanija.
Pošto je jedina pristigla ponuda zadovoljavala sve zahteve postavljene u konkursnoj dokumentaciji, 06.11.2013. godine, Naručioc (RTVOK) zaključuje ugovor o nabavki opreme iz konkursne dokumentacije, sa firmom „PRO Video“ DOO.

 Na slici istovarena oprema pre ugradnje 

14.11.2013. godine RTV OK je izvršila avansno plaćanje firmi „PRO Video“ DOO u iznosu od 416.133,67 dinara.
13.12.2013. godine, firma „PRO Video“ DOO je isporučila i instalirala svu ugovorenu opremu u prostorijama RTV OK.
25.12.2013. godine RTV OK je firmi „PRO Video“ DOO isplatila ostatak sredstava u iznosu od 970.978,55 dinara.
Ovim projektom JP RTV OK je dobila Storage server kapaciteta 25 TB, sistem otporan na prestanak rada dva čvrsta diska a da se integritet podataka ne ošteti. Namena servera će biti skladištenje arhiviranih audio i audio-vizuelnih sadržaja iz naše produkcije.
Takođe smo dobili digitalnu video miksetu koja će nam omogućiti da produkcija emisija iz studija bude na višem nivou kvaliteta koji digitalna tehnika podrazumeva.
JP RTVOK relizacijom ovog projekta je u velikoj meri spremna za digitalizaciju medija u Srbiji.

 Na slici video svičer BlackMagic ATEM 1 M/E, pre ugradnje u rek orman 

Spisak učesnika u projektu
1. Odgovorno lice naručioca Javnog preduzeća „RTV OK“ Kovačica:
– Gojko Vukadin
– Petraš Jan

 Na slici video svičer BlackMagic ATEM 1 M/E, ugrađen u rek orman 


 Na slici video svičer BlackMagic ATEM 1 M/E, multi-view 

2. Komisija za javne nabavke
– Barca Želimir, RTV tehničar
– Žarić Ljiljana, dipl. ecc.
– Bubeskov Tanja, dipl. prav.

 Na slici Storage server Supermicro kapaciteta 11x3TB, ugrađen u rek orman 

3. Instalacija opreme
– Crnomarković Zoran, COO ProVideo d.o.o.
– Barca Želimir, RTV tehničar

Video

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *