Održana 34. sednica Skupštine opštine Kovačica

Sednica Skupštine opštine Kovačica održana je 14. maja u velikoj sali Doma kulture u Kovačici. 

Dvadeset pet odbornika od ukupnog broja trideset devet razmatralo je trideset devet tačaka dnevnog reda trideset četvrte sednice. Zbog preporučenih zdravstvenih mera zaštite koje su na snazi i posle vanrednog stanja, sednica Skupštine opštine održala se u velikoj sali Doma kulture u Kovačici. Sednica je trajala neput sat vremena a sve tačke dnevnog reda usvojene su sa 24 glasa za, bez ijednog uzdržanog i bez ijednog glasa protiv. 

U prve četiri su na dnevnom redu usvojene  i donesene: Odluka o davnju saglasnosti na zaključke Štaba za vanredne situacije Opštine Kovačica donete za vreme trajanja vanrednog stanja.

U naredne dve tačke su verifikovani predlozi: Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Kovačica za 2020. godinu i Odluke o angažovanju eksternog revizora za reviziju završnog računa budžeta Opštine Kovačica za 2019. godinu. Izlaganje o rebalansu II za 2020. godinu i obrazloženje o angažovanju eksternog revizora za reviziju završnog računa obrazložila je rukovodilac odelenja za finansije, budžet i lokalnu poresku administaciju Alžbeta Marko. 

Zatim su usvojeni Odluka o lokalnom ombudsmanu Opštine Kovačica, Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za Vetropark Crepaja, Odluke o pribavljanju u javnu svojinu Opštine Kovačica nepokretnosti – poslovni prostor upisan u list nepokretnosti broj 4160 u katastarskoj opštini Crepaja i Odluke o bližnjem definisanju prava i obaveza Javnih komunalnih preduzeća u obavljanju poverenih poslova komunalne delatnosti „prečišćavanje i odvodjenje atmosferskih i otpadnih voda“. 

Verifikovan  je i Izveštaj o radu Opštinske uprave Opštine Kovačica za 2018. godinu. 

Od dvanaeste do dvadeset druge tačke dnevnog rada usvojeni su i Izveštaji o radu i Finansijski izveštaji za 2019. godinu domova kulture: u Idvoru, Debeljači, Padini, Samošu, Crepaji,  Kovačici,  Uzdinu, zatim Turističke organizacije Opštine Kovačica, Opštinske biblioteke Kovačica, Galerije naivne umetnosti Kovačica, kao i Centra za socijalni rad Kovačica.

Od dvadeset treće do trideset druge tačke su verifikovani i Planovi rada za 2020. godinu i to ovim redom: pomenutih domova kulture: u Kovačici, Idvoru, Debeljači, Padini, Crepaji, Uzdinu i Samošu, zatim Turističke organizacije Opštine Kovačica, Opštinske biblioteke Kovačica, kao i Galerije naivne umetnosti Kovačica.

U trideset trećoj usvojen je Godišnji program rada Centra za socijalni rad Kovačica za 2020. godinu.

U narednoj je verifikovana i Odluka o izmenama i dopunama Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove Kolibri za radnu 2019:2020 godinu. 

Usvojeno je i Rešenji o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove Kolibibri u Kovačici. 

U trideset šestoj tački je verifikovano Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Lukrecija Ankucić“ u Samošu. 

Usvajena je i Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Skupština opštine Kovačica za period od 1. januara 2019. do 31. decembra 2019. godine.

Verifikovan je i predlog o prestanku mandata odborniku Skupštine opštine Kovačica Iliji Matejiću iz Crepaje.

Na kraju je usvojen i predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Kovačica za 2020. godinu. 

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *